[GS] Hướng dẫn gắn mã theo dõi giá trị đơn hàng với Haravan

Ngày cập nhật: Thu, 4 Tháng 4, 2019 at 1:36 PM

Hướng dẫn


 1. Truy cập vào mục Cấu hình trong menu Google Smart Shopping.
 2. Sao chép đoạn mã tại Google Event: PURCHASE trong phần Converstion Tracking / Remarketing.
 3. Dán đoạn mã này vào trình soạn thảo bất kỳ và bổ sung 02 dòng này vào đoạn mã trên - trước thẻ đóng </script>:
        'value': '{{ total_price  | money_without_currency | remove: ','  | remove: '₫'}}'

        'transaction_id': '{{ order_number  }}'
  Lưu ý: Đoạn transaction_id': sẽ xuất hiện 02 lần, bạn cần xóa dòng không có dữ liệu phía sau.

 4. Vào lại mục Thanh toán trong menu Cấu hình.
 5. Dán đoạn mã trên vào ô "Nội dung thanh toán thêm" tại mục Xử lý đơn hàng.
 6. Nhấn Lưu.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.