Thiết lập Mục tiêu Quảng cáo mới cho HaraAds

Ngày cập nhật: Fri, 10 Tháng 5, 2019 at 3:22 CH

Sau khi bạn khởi tạo HaraAds thì chiến dịch bắt đầu khởi tạo trên các kênh quảng cáo. Bạn có thể điều chỉnh ngân sách tổng thể chiến dịch thông qua phần "Mục tiêu" trên HaraAds. 


Các ngân sách được đặt khi bạn khởi tạo HaraAds sẽ được chia ra các Mục tiêu:

- Engagements : Chỉ cho kênh Facebook 

- Đơn hàng : Gồm cả Facebook và Google 

Bạn có thể theo dõi và điều chỉnh ngân sách các chiến dịch. 


Trên mỗi chiến dịch bạn có thể điều chỉnh:

- Ngân sách trên Mục tiêu

- Đề xuất cần cải thiện để phù hợp 

- Kiểm tra trước 

- Xem trước : Xem các mẫu quảng cáo được tạo từ chiến dịch 


Tham khảo các chỉ số của các Mục tiêu và mẫu quảng cáo của Mục tiêu. Theo dõi các đề xuất từ AI cho chiến dịch để tối ưu quảng cáo hiệu quả nhất. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.