Cách quản lý Google Merchants Center

Ngày cập nhật: Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 5:04 PM

Sau khi bạn khởi tạo Google Shopping by Haravan - Hệ thống Haravan sẽ tự động tạo Tài khoản Google Merchant Center (GMC) và chia sẻ quyền Admin - Quản trị cho bạn.

Vào đường dẫn và đăng nhập tài khoản quản lý GMC https://merchants.google.com để kiểm tra trạng thái sản phẩm. 

Home : Sẽ là màng hìn tổng thể quản lý GMC của bạn, thể hiện tình trạng update sản phẩm của tài khoản.

Opportunities: Các đề xuất cải thiện quảng cáo Mua sắm và tài khoản 


Business information: Thông tin quản lý về doanh nghiệp của bạn 


Products : Quản lý chất lượng sản phẩm update trên GMC, các lỗi và hướng dẫn điều chỉnh.

Các phần hướng dẫn khác có thể tham khảo tại đây.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng khắp mọi nơi

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.